فراخوان ثبت نام اعضای هیات علمی دراولین دوره آموزشی فلوشیب JBI

احتراماً، به پیوست تصویر نامه شماره 90254/5 معاون محترم تحقیقات فنآوری دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، درخصوص« فرا خوان ثبت نام اعضای هیات علمی در اولین دوره آموزشی فلوشیبJBI » جهت استحضار و بهره برداری ایفاد میگردد.

تاریخ:
1398/06/17
تعداد بازدید:
27
منبع:
Powered by DorsaPortal