معرفی واحد

- نظارت بر اجرای قوانین ، مقررات و آئین نامه های مواد خوردنی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی
2- ازرسی ، نمونه برداری و نظارت بر اجرای ضوابط مربوط به مراکز تولید، نگهداری، بسته بندی مواد غذایی و بهداشتی و اعمال راههای نوین کنترل
3- شناسایی واحدهای تولیدی غیرمجاز واعمال ضوابط وقوانین در مورد آنها
4- بررسی مدارک مربوط به صدور پروانه های بهداشتی(بهره برداری،مسئول فنی،ساخت وشناسه نظارت) وپاسخ به استعلامات وارده درخصوص احداث واحدهای تولیدی
5-نظارت بر اجرای ضوابط و استانداردهای تعیین شده و رعایت مندرجات پروانه ساخت توسط تولید کنندگان مواد غذایی و بهداشتی.
6- معرفی واحدها و مراکز متخلف به مراجع قضایی و پیگیری به منظور اجرای احکام صادره و همچنین
نظارت بر انهدام فرآورده های غذایی غیر قابل مصرف
7-کنترل موادخوردنی،آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی.
8- مطالعه و اقدام درمورد مواد مختلفی که مصرف آنها ازطرف سازمانهای بهداشتی و بین المللی منع شده است.
9- آموزش مسئولین فنی کارخانجات وهمکاری در تهیه برنامه های آموزشی واطلاع رسانی از طریق رسانه های گروهی
10- نظارت بر اجرای GMPوGHPدر مراکز تولید ونگهداری مواد غذایی ، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی و تلاش برای ایجاد بستر مناسب برای اخذ گواهی HACCP
11- همکاری در تدوین استانداردها و سایر مقررات مربوط به مواد خوراکی و آشامیدنی با سایر گروهها
12- تهیه برنامه های لازم جهت ارتقاء امر کنترل و نظارت بهتر بر کارخانجات
13- تهیه گزارش و آمار فعالیتهای انجام شده جهت ارائه به وزارتخانه
14- انجام مأموریتهای اداری داخل و خارج از کشور و سایر امور در محدوده وظایف قانونی.
15- انجام طرح های PMS وprps مطابق دستورالعمل کشوری

شرح فعالیتهای واحد نظارت بر درمان :

1 - اجرا وپیگیری امور محوله طبق دستور سرپرست مافوق

- 2بازدید از مطب ها , دفاتر کار ,موسسات پزشکی دولتی وخصوصی (بیمارستان ,درمانگاه و......)

-3ارزشیابی موسسات پزشکی دولتی و خصوصی

4 - کارشناسی و نظارت بر تاسیس واحداث مراکز درمانی تا مرحله بهره برداری

5 - بررسی وپیگیری شکایات ارجاعی

6- شر-کت در جلسات مربوط به واحد نظارت بر درمان

7 - انجام کلیه فعالیت های مربوط به واحد نظارت بر درمان طبق برنامه کار

8 - تهیه وتنظیم اهم فعالیتهای واحد در قالب گزارش های آماری

- 9 مکاتبات مربوط به واحد نظارت بر درمان

-10 معرفی متخلفین به مراجع قضایی

11- ابلاغ قوانین وآئین نامه ها ودستورالعمل های واصله به مراکز ذی ربط (بخشهای دولتی و خصوصی)

12 - بررسی و صدور گواهی اشتغال به کار وعدم نیاز در ساعات غیر اداری جهت متقاضیان ومکاتبات ذیربط

13- نظارت بر حسن اجرای سیستم ثبت مرگ و میر

14 - تهیه و تنظیم برنامه بازدید کارشناسان نظارت

15 - هماهنگی با سایر واحدهای ستادی شبکه (داروئی وبهداشت محیط) جهت بازدید های مشترک

16 - استعلام متقاضیان جهت عدم اعتیاد وسوءپیشینه برای موسسات

 
تاریخ به روز رسانی:
1398/08/20
تعداد بازدید:
4022
Powered by DorsaPortal