اولين جلسه كميته طرح هاي اثرگذار و ترجمان دانش دانشگاه در مهرماه برگزار گردید.

انتشار محتوا: ۱۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۱۲:۲۱:۲۸ بعد از ظهر
اولين جلسه كميته طرح هاي اثرگذار و ترجمان دانش دانشگاه با هدف معرفي و ايجاد كميته هاي فرعي در مراكز تحقيقاتي و دانشكده ها با حضور اعضاي كميته برگزار گرديد. معاون محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه خانم دكتر صادق مقدم به معرفي و اهميت طرح هاي اثرگذار و ترجمان دانش پرداختند.

اولين جلسه كميته طرح هاي اثرگذار و ترجمان دانش دانشگاه با هدف معرفي و ايجاد كميته هاي فرعي در مراكز تحقيقاتي و دانشكده ها با حضور اعضاي كميته برگزار گرديد. در اين جلسه معاون محترم تحقيقات و فناوري دانشگاه خانم دكتر ليلا صادق مقدم به معرفي و اهميت طرح هاي اثرگذار و ترجمان دانش پرداختند سپس خانم دكتر محرابي مدير اطلاع رساني پزشكي و مسئول ارزشيابي فعاليت هاي پژوهشي دانشگاه درباره ارزشيابي طرح هاي اثرگذار نكاتي را ارائه دادند و در ادامه جلسه اعضاي حاضر پيشنهادات و راهكارهاي خود را در زمينه طرح هاي اثرگذار و ترجمان دانش ارائه دادند.

2
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس