آیین نامه ها و فرم ها

انتشار محتوا: ۷ تیر ۱۴۰۲ ساعت ۱۰:۲۶:۴۱ قبل از ظهر
فرم درخواست تالیف کتاب
فرم درخواست ترجمه کتاب
فرم درخواست گردآوری/تدوین کتاب
فرم ارزشیابی تالیف کتاب
فرم ارزشیابی ترجمه کتاب
راهنمای درج آرم دانشگاه بر روی کتب
مصوبات کمیته انتشارات مربوط به درج آرم دانشگاه
دستورالعمل ویراستاری ادبی فرهنگستان زبان و ادب فارسی
چک لیست بررسی کتاب توسط شورای انتشارات
شیوه نامه جدید انتشارات دانشگاه
طراحی و پشتیبانی: پورتال زینوپارس